www.9992019.com

鹏起B股:股票交易异常波动公告

 • 时间:
 • 浏览:45
 • 来源:缅甸银河国际9992019_www.9992019.com
 重要内容提示:  股票交易异常波动的情形:鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。  公司不存在应披露而未披露的重大事项。  一、股票交易异常波动的叶子阿桑具体情况  公司股票交易于2018年10月11日、免费网络推广10月12日、10月15日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值洪荒之国术纵横累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,构成股票交易异常波动情形。  二、公司关注并核实的相关情况  公司通过书面、电话、邮件等方式,对公司董南昌房价事、高级管理人员、实际控制人就相关问题进行了核实,核实情况如下:  (一)公司生产经营活动正常。  (二)公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  (三)2018年10月12日,公司收到了河南省高级人民法院《民事裁定书》[(2018)豫民初73号],公司股份及部分资产被采取财产保全措施,详见公司于2018年10月13日在上海证券交易所官网(披露的《关于涉及诉讼及股权冻结公告》(公告编号:临2018-090)。  (四)在股票异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人均无买卖公司股票的情形。按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为废弃资源综合利用业,与同行业可比上市公司相关数据比较情况如下:  三、董事会声明及相关方承诺  本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。  四、相关风险提示  公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。  特此公告。  鹏起科技发展股份有限公司  2018年10月16日

猜你喜欢

黄渤念错佟丽娅名字道歉 娱乐圈顶级情商把“事故”变“故事” | 北晚新视觉

而且,黄渤担任各大电影节的颁奖嘉宾不是一次两次了,曾在第50届金马奖颁奖典礼上凭借一张能言善辩的巧嘴调戏了很多明星大腕其中包括张家辉、刘德华。可即便如此多才多艺仍然会有紧张失误

2018-10-26

麻辣财经:6项支出可抵税,你的个税还能省多少?

10月20日,财政部、国家税务总局网站公布《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。征求意见截止日期为11月4日,《办法》将于2019年1月1日起实

2018-10-26

高管配偶窗口期买入公司股票 天康生物收监管函

中证网讯(记者欧阳春香)天康生物(002100)10月23日收到深交所监管函,公司拟于10月26日披露2018年三季度,吴向勇作为公司董事,其配偶王荣在公海燕呐你可长点心吧司2

2018-10-26

高清智能电视:内容为王,给用户沉浸式的娱乐体验 ?

原标题:高清智能电视:内容为王,给用户沉浸式的娱乐体验?电视作为家庭必备的电器之一,一直是以丰富的影视内容备受家庭用户的喜爱。相对于传统电视而言,高五三惨案清智能电视具备天然的

2018-10-26

马化腾减持腾讯股票 马化腾为什么减持股份?

根据媒体报道,在10月13日,腾讯首席执行官马化腾减持腾讯股票,此事引起不少热议。值得注意的是,这已经是马化腾连续第四天减持腾讯股票。有关马化腾减持腾讯股票的原因,外界也是猜测

2018-10-26

http://www.991go.com/ccccf/436298157658331.html http://www.991go.com/ccccf/926951605778126.html http://www.991go.com/ccced/8465793271187.html http://www.991go.com/fd/73516951344627.html http://www.991go.com/ccccf/745511102541980.html http://www.991go.com/ccced/9907666212914.html http://www.991go.com/aad/53673948593485.html http://www.991go.com/68/383205408512826.html http://www.991go.com/fd/50274806861436.html http://www.991go.com/aad/93872737838615.html http://www.991go.com/68/320888851150806.html http://www.991go.com/fd/720598650475109.html http://www.991go.com/ccccf/102413149940840.html http://www.991go.com/fffed/5828611977756.html http://www.991go.com/cdd/623967125722803.html http://www.991go.com/asddd/712478280624465.html http://www.991go.com/fffed/299568360254693.html http://www.991go.com/cdd/5033151837789.html http://www.991go.com/asddd/900359746939274.html http://www.991go.com/aff/44762845259681.html http://www.991go.com/faff/115863221325100.html http://www.991go.com/fffed/465382723873724.html http://www.991go.com/aff/76275897421455.html http://www.991go.com/faff/50254260972908.html http://www.991go.com/fffed/588970716751546.html http://www.991go.com/cdd/274339348359601.html http://www.991go.com/asddd/58416682352334.html http://www.991go.com/aff/262254552426231.html http://www.991go.com/68/153914394544579.html http://www.991go.com/ccced/13728142545905.html http://www.991go.com/aad/349341544980374.html http://www.991go.com/68/13876113832883.html http://www.991go.com/fd/678887275573197.html http://www.991go.com/ccccf/86468320917771.html http://www.991go.com/ccced/96096621957831.html http://www.991go.com/fd/107619579785751.html http://www.991go.com/ccccf/74345657554582.html http://www.991go.com/ccced/32987657669513.html http://www.991go.com/aad/798348449484192.html http://www.991go.com/68/623146658302186.html http://www.991go.com/fd/195697808956518.html http://www.991go.com/ccccf/4184539304868.html http://www.991go.com/asddd/7638132867258.html http://www.991go.com/aff/22828056522885.html http://www.991go.com/faff/74821553522761.html http://www.991go.com/fffed/86292587165639.html http://www.991go.com/cdd/930706590622647.html http://www.991go.com/asddd/5884698495844.html http://www.991go.com/fffed/177472129838311.html http://www.991go.com/cdd/226429852690853.html http://www.991go.com/asddd/2102453924648.html http://www.991go.com/aff/76811526502478.html http://www.991go.com/faff/505639612269675.html http://www.991go.com/fffed/310231700492520.html http://www.991go.com/cdd/212507835521391.html http://www.991go.com/faff/9509818279886.html http://www.991go.com/fd/71061132330569.html http://www.991go.com/ccccf/764664564497982.html http://www.991go.com/ccced/353326749186487.html http://www.991go.com/aad/694749998238782.html http://www.991go.com/68/29219951911575.html http://www.991go.com/ccced/97704299689277.html http://www.991go.com/aad/540809427449178.html http://www.991go.com/68/242478854573825.html http://www.991go.com/fd/277900952284154.html http://www.991go.com/ccccf/981204522682168.html http://www.991go.com/ccced/947050398271.html http://www.991go.com/aad/511224358288967.html http://www.991go.com/ccccf/882478738778.html http://www.991go.com/ccced/432211985179572.html http://www.991go.com/cdd/977536532610714.html http://www.991go.com/asddd/77573812972386.html http://www.991go.com/aff/35845651766604.html http://www.991go.com/faff/64809230663583.html http://www.991go.com/fffed/15485090530925.html http://www.991go.com/aff/83198835041839.html http://www.991go.com/faff/341948168558415.html http://www.991go.com/fffed/88764809190550.html http://www.991go.com/cdd/436166310766814.html http://www.991go.com/asddd/875526673524930.html http://www.991go.com/aff/411790750233204.html http://www.991go.com/cdd/958352404137237.html http://www.991go.com/asddd/453649142262284.html http://www.991go.com/aff/480680505836595.html http://www.991go.com/faff/907679241897163.html http://www.991go.com/fd/281359493390320.html http://www.991go.com/ccccf/84218488335366.html http://www.991go.com/ccced/83471544866952.html http://www.991go.com/fd/546420380783285.html http://www.991go.com/ccccf/47425987851692.html http://www.991go.com/ccced/8484951580243.html http://www.991go.com/aad/60438887649661.html http://www.991go.com/68/47412272692464.html http://www.991go.com/fd/21181555363845.html http://www.991go.com/aad/9671622332295.html http://www.991go.com/68/267641282626802.html http://www.991go.com/fd/71573375294198.html http://www.991go.com/ccccf/209501421351741.html http://www.991go.com/ccced/295196399973732.html http://www.991go.com/cdd/4578743879311.html